Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK spoločnosti P&T REALITY


Realitná spoločnosť P&T REALITY, POSSIBILITY s.r.o. vydala tento reklamačný poriadok, ktorý upravuje podmienky a spôsob vybavovania reklamácií zo strany spotrebiteľov /ďalej len P&T REALITY/:


1. Realitnou spoločnosťou P&T REALITY sa rozumie právnická osoba, podnikajúca na území Slovenskej republiky v oblasti obchodu s realitami, pod názvom POSSIBILITY s.r.o., ktorá je zapísaná v Obchodnom registri SR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 67391/L 


2. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná spoločnosť POSSIBILITY s. r. o. poskytuje realitné služby, prípadne iné služby spojené s realitnou činnosťou. Ak klient usúdi, že služby poskytované realitnou spoločnosťou POSSIBILITY s. r. o. sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje výhrady v podobe „reklamácie“.


3. Klient môže uplatniť reklamáciu písomne na adrese P&T REALITY, POSSIBILITY s. r. o., Vojtecha Spanyola 8343/1A, 010 01 Žilina alebo emailom na: info@byvajvnovom.sk alebo osobne na ktorejkoľvek pobočke spoločnosti P&T REALITY.


4. Reklamácia bude realitnou spoločnosťou P&T REALITY vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa realitná spoločnosť s klientom písomne nedohodne inak. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má klient právo od zmluvy odstúpiť.


5. Realitná spoločnosť P&T REALITY spíše s klientom o každej uplatnenej reklamácii reklamačný protokol, kedy má klient nárok na jeho kópiu.


6. Reklamácia môže byť realitnou spoločnosťou P&T REALITY uznaná alebo zamietnutá.
  • Pokiaľ je reklamácia uznaná realitnou spoločnosťou P&T REALITY, realitná spoločnosť bude robiť všetko preto, aby nežiaduci stav odstránila k čo najväčšej spokojnosti klienta. Ak nastane skutočnosť, že nežiadúci stav nebude možné odstrániť zo strany realitnej spoločnosti P&T REALITY, klient môže požadovať primeranú zľavu z odplaty za poskytnutie realitných služieb alebo mu spoločnosť nanovo poskytne predmetnú službu.
  • Pokiaľ je reklamácia zamietnutá realitnou spoločnosťou P&T REALITY do 12 mesiacov od kúpy služby, spoločnosť musí reklamáciu odborne posúdiť. Realitná spoločnosť P&T REALITY poskytne klientovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho mamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
7. Na základe zistení učinených z reklamačných protokolov vyvodzuje realitná spoločnosť P&T REALITY dôsledky a následne na to, sa snaží zamedziť ďalším podobným prípadom.


8. Tento reklamačný poriadok je záväzný pre všetkých členov realitnej spoločnosti P&T REALITY Spoločnosť zaisťuje ochranu poskytnutých osobných údajov klientov v súlade s právnymi predpismi SR, hlavne v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.


 


 

P&T REALITY
POSSIBILITY s.r.o., 1. mája 1010/11, 010 01 Žilina | IČO: 50 783 068 | DIČ: 2120467767| ORSR: Okr. súd Žilina, oddiel Sro, vložka č. 67391/L | Bankové spojenie:  Tatra Banka SK40 1100 0000 0029 4203 7914